مدیریت ارتقای سلامت- اطلاعات نشریه
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

هدف از انتشار فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ارتقای سلامت، چاپ تازه های تحقیقی در حوزه  های مرتبط با مدیریت سلامت، مدیریت پرستاری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت توانبخشی، مدیریت رفاه اجتماعی، مدیریت بیمارستانی، اقتصاد بهداشت، بیمه و سایر موارد مرتبط، با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه و ارتقای مدیریت سلامت می باشد.

 

حوزه مقالات مورد پذیرش

 

مقالات مداخله ای در حوزه سلامت که بر اساس رویکردهای نوین مدیریت  سلامت  طراحی و اجرا شده باشند در اولویت چاپ قرار می گیرند. در مرحله دوم مقالات توصیفی و تحلیلی با حجم نمونه بالا و در مرحله بعدی تحقیقات کیفی یا مطالعات مروری مرتبط با حوزه سلامت می باشند  

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتقای سلامت:
http://jhpm.ir/find-1.39.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب